Centar za socijalnu skrb Petrinja
                        Tel: 044/815-272
                       Fax: 044/815-200

  E-mail: centar@czss-petrinja.hr

Pretražite stranice

Zadnje Objave
Arhiva Objava
Kategorije Objava

Natječaji

Natječaji u Centru za socijalnu skrb Petrinja

Natječaj za zapošljavanje pripravnika – diplomirani socijalni radnik/ca

Na temelju članka 55.Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17), čl.215.Zakona o socijalnoj skrbi (NN157/13,152/14,99/15,52/16.16/17 i 130/17), čl.35. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja i Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi od 6.srpnja 2020.g., ravnateljica Centra objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J

za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme- 12 mjeseci-mjera za stjecanje prvog radnog iskustva- pripravništvo za zvanje:
diplomirani socijalni radnik(m/ž)– 1 izvršitelj/ica

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – pripravnik – dipl soc radnik-ca (pdf)

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Ne temelju odredbe članka 40. i članka. 41. Zakona o ustanovama( NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), odredbe članka 133.stavak 2.Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), odredbe članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja KLASA:012-01/15-01/1, URBROJ:2176-139-01-01-15 i Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici od 2.rujna 2020.g., Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Petrinja, raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Petrinja

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • nepostojanje zapreka iz članka 213.stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi( Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17, 98/19 i 64/20)

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Petrinja uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o ranom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobođenju od obveze polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH br.121/17) uz prijavu na natječaj dužni su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl.102.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na Web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Centar za socijalnu skrb Petrinja, A. Turkulina 35, s naznakom „ Javni natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“, u roku od osam dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama i mrežnoj stranici Centra za socijalnu skrb Petrinja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

 

Javni natječaj – pripravnik

Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme, 12 mjeseci – mjera za stjecanje šrvog radnog iskustva – pripravništvo za zvanje:

 • diplomirani socijalnu radnik (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

Javni natjecaj – pripravnik (pdf)

Natječaj – psiholog (m/ž)

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja i članka 24.Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), ravnateljica Centra raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
psiholog (m/ž) – 1 izvršitelj/ca

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
 • 12 mjeseci radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • nepostojanje zapreka iz čl.213 stavka 1.Zakona o socijalnoj skrbi
  (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu( preslika osobne iskaznice, domovnice..)
 • dokaz o stručnoj spremi(preslika diplome)
 • dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ( preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH br.121/17) uz prijavu na natječaj dužni su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl.102.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na Web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/userdocsimages

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Petrinja, Turkulinova 35, 44250 Petrinja uz naznaku „ za javni natječaj “.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. S kandidatima koji ispunjavanju uvjete iz natječaja , prije izbora , obavit će se razgovor.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Petrinja (www.czss-petrinja.hr )
Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe(EU)2016./679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Centar za socijalnu skrb Petrinja

Natjecaj psiholog (pdf)