Centar za socijalnu skrb Petrinja
                        Tel: 044/815-272
                       Fax: 044/815-200

  E-mail: centar@czss-petrinja.hr

Pretražite stranice

Zadnje Objave
Arhiva Objava
Kategorije Objava

Natječaji

Natječaji u Centru za socijalnu skrb Petrinja

Javni natječaj – pripravnik

Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme, 12 mjeseci – mjera za stjecanje šrvog radnog iskustva – pripravništvo za zvanje:

 • diplomirani socijalnu radnik (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

Javni natjecaj – pripravnik (pdf)

Natječaj – psiholog (m/ž)

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja i članka 24.Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), ravnateljica Centra raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
psiholog (m/ž) – 1 izvršitelj/ca

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
 • 12 mjeseci radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • nepostojanje zapreka iz čl.213 stavka 1.Zakona o socijalnoj skrbi
  (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu( preslika osobne iskaznice, domovnice..)
 • dokaz o stručnoj spremi(preslika diplome)
 • dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ( preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH br.121/17) uz prijavu na natječaj dužni su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl.102.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na Web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/userdocsimages

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Petrinja, Turkulinova 35, 44250 Petrinja uz naznaku „ za javni natječaj “.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. S kandidatima koji ispunjavanju uvjete iz natječaja , prije izbora , obavit će se razgovor.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Petrinja (www.czss-petrinja.hr )
Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe(EU)2016./679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Centar za socijalnu skrb Petrinja

Natjecaj psiholog (pdf)

Natječaj – psiholog (m/ž)

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja i članka 24.Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), ravnateljica Centra raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto:
psiholog (m/ž) – 1 izvršitelj/ca

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
 • 12 mjeseci radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • nepostojanje zapreka iz čl.213 stavka 1.Zakona o socijalnoj skrbi  (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu( preslika osobne iskaznice, domovnice..)
 • dokaz o stručnoj spremi(preslika diplome)
 • dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ( preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH br.121/17) uz prijavu na natječaj dužni su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl.102.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na Web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
https://branitelji.gov.hr/userdocsimages

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Petrinja, Turkulinova 35, 44250 Petrinja uz naznaku „ za javni natječaj “.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. S kandidatima koji ispunjavanju uvjete iz natječaja , prije izbora , obavit će se razgovor.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Petrinja (www.czss-petrinja.hr )

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe(EU)2016./679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Natjecaj – psiholog (pdf)

Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, s ciljem dodjele „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnju nagradu i za Nagradu za životno djelo.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno od 29. rujna do 14. listopada 2017. godine.  Poveznicu prema tekstu objavljenog natječaja možete pronaći ovdje.

Odluka Upravnog vijeća o imenovanju ravnatelja/ice

Temeljem članka 133. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/16, 99/15 i 52/16), članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja i Odluke Ministrice socijalne politike i mladih KLASA: 550-06/16-04/50 URBROJ: 519-06-2/7-16-2 od 07. listopada 2016. godine, o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izboru ravnatelja Centra za socijalnu skrb Petrinja, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Petrinja na svojoj četvrtoj sjednici održanoj dana 21. listopada 2016. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju ravnatelja Centra za socijalnu skrb Petrinja

I

Marija Čihor Abramović, prof. defektolog, OIB 91050484102, rođena 17. ožujka 1968. godine, s prebivalištem u Sisku, Andrije Kačića Miošića 11, imenuje se ravnateljem Centra za socijalnu skrb Petrinja na mandat od četiri godine

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 26. listopada 2016. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Marija Čihor Abramović, prof. defektolog, podnijela je dana 01. rujna 2016. godine prijavu na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Petrinja, objavljen u Narodnim novinama, Večernjem listu, na Web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Web stranicama i oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Petrinja od dana 24. kolovoza 2016. godine.
Odlukom Upravnog vijeća Centra od 28. rujna 2016. godine Marija Čihor Abramović, prof. defektolog, izabrana je za ravnatelja Centra za socijalnu skrb Petrinja.
Ministrica socijalne politike i mladih donijela je dana 07. listopada 2016. godine Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izboru ravnatelja Centra za socijalnu skrb Petrinja.
Obzirom da su time ispunjeni svi propisani uvjeti iz natječaja za imenovanje ravnatelja Centra, temeljem članka 133. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Petrinja, donijelo je odluku kao u izreci.

Odluka – imenovanje ravnatelja (pdf)