Centar za socijalnu skrb Petrinja
                        Tel: 044/815-272
                       Fax: 044/815-200

  E-mail: centar@czss-petrinja.hr

Pretražite stranice

Zadnje Objave
Arhiva Objava
Kategorije Objava

Djelatnost

što je socijalna skrb?

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

– rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa,
– provodi izvršenja rješenja,
– vodi propisane očevidnike,
– izdaje uvjerenja i druge potvrde,
– daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
– daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlazaka zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora,
– sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
– izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
– provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju,
– provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i pružati pomoć u kući.

Osim navedenih javnih ovlasti, centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

– potiče, organizira i provodi aktivnosti s ciljem sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
– obavlja stručno-analitičke poslove,
– potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
– sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima,
– predlaže mjere unaprjeđenja socijalne politike,
– predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
– sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba,
– procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga,
– osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
– prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
– koordinira i provodi aktivnosti u području sprečavanja trgovine ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
– organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
– provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb,
– provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
– obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisima i statutom centra za socijalnu skrb.