CZSS Petrinja

Slide Naša Vizija Poboljšati kvalitetu života u zajednici pružanjem socijalnih pomoći i usluga uz poticanje  korisnika na suradnju i uvažavanje s ciljem stvaranja aktivnih  sudionika društva. Slide Naša Misija Brinuti o potrebama građana u socijalnoj skrbi uz  permanentno povećanje razine stručnog i profesionalnog rada s osobitim naglaskom na dobrobit naših korisnika.

Centar za socijalnu skrb Petrinja je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/60, URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od  2. travnja 2012. g. 

Sjedište Centra je u Petrinji, Turkulinova 35.

Centar za socijalnu skrb Petrinja pokriva područje grada Petrinje i pripadajućih naselja.

Petrinja se nalazi na ušću Petrinjčice u Kupu, oko 13 km od Siska i oko 60 km JI od Zagreba. Najveći je grad na području Banovine i pripada Sisačko - moslavačkoj županiji. 

Površina grada Petrinje je 41,64 km2, a grad s naseljima ima površinu 380,65 km2. Prema zadnjem popisu 2011. g. područje grada Petrinje ima 24.671 stanovnika od kojih 70% živi u samoj Petrinji i prigradskom naselju Mošćenica.

Gradu upravno pripadaju još 53 manja seoska naselja među kojima se veličinom izdvajaju: Hrastovica, Mala Gorica i Nova Drenčina.

ŠTO JE UDOMITELJSTVO?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju, te osiguravanje drugih potreba.

Navedene potrebe osigurava udomiteljska obitelj, na način da se korisnika prihvaća kao člana, uključuje ga se u funkcioiranje obitelji – svakodnevne aktivnosti, druženja i sl.

Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i čovječniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu – djeca i odrasle osobe dobivaju toplinu, osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.

 • Savjetodavni rad s maloljetnicima i mlađim punoljetnicima rizičnog i društveno neprihvatljivog ponašanja
 • Savjetodavni rad s obitelji nakon prijave o neprihvatljivom ponašanju od strane škole, policije, roditelja
 • Donošenje mišljenja u sudskim postupcima protiv maloljetnika i mlađih punoljetnika (kaznena i prekršajna djela)
 • Sekundarna prevencija ovisnosti (droga, alkohol, kockanje)
 • Izvršenje odgojnih mjera izrečenih prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima temeljem Zakona o sudovima za mladež i Zakona o prekršajima.
 • Posredovanje prije razvoda braka
 • Sudjelovanje i davanje mišljenja sudu u postupcima donošenja odluke o roditeljskoj skrbi
 • Zaštita prava i dobrobiti djece
 • Skrbništvo za djecu i odrasle
 • Skrbništvo za posebne slučajeve
 • Roditeljska skrb nakon punoljetnosti osobe
 • prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
 • savjetovanje i pomaganje
 • pomoć u kući
 • psihosocijalna podrška
 • rana intervencija
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
 • boravak
 • smještaj
 • organizirano stanovanje

Prava koja osoba može ostvariti po Zakonu o socijalnoj skrbi:

 • zajamčena minimalna naknada
 • naknada za troškove stanovanja
 • pravo na troškove ogrjeva
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
 • jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem
 • osobna invalidnina
 • doplatak za pomoć i njegu
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
 • naknada do zaposlenja

Nove ObjaveNove objave Centra za socijalnu skrb Petrinja

Kako do nas?Ul. Artura Turkulina 35, 44250, Petrinja

Kontakt

TELEFONI:
Centrala: 044/815-272,
Ravnatelj: 044/815-448,
TELEFAX: 044/815-200
E-MAIL: centar@czss-petrinja.hr

Back to top