Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja i članka 24.Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 18/22, 46/22 i 119/22), ravnateljica Centra raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 • psiholog (m/ž)- 1 izvršitelj/ca

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
 • 12 mjeseci radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • dopusnica za rad
 • nepostojanje zapreka iz čl.261 stavka 1.Zakona o socijalnoj skrbi
  (NN 18/22, 46/22 i 119/22)

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu( preslika osobne iskaznice, domovnice..)
 • dokaz o stručnoj spremi(preslika diplome)
 • dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ( preslika)
 • preslika odobrenja za samostalni rad nadležne komore
 • uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH br.121/17) uz prijavu na natječaj dužni su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl.102.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na Web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
https://branitelji.gov.hr/userdocsimages

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Petrinja, Turkulinova 35, 44250 Petrinja uz naznaku „ za javni natječaj “.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. S kandidatima koji ispunjavanju uvjete iz natječaja , prije izbora , obavit će se razgovor.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Petrinja (www.czss-petrinja.hr )
Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe(EU)2016./679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Centar za socijalnu skrb Petrinja

Natjecaj psiholog  (pdf)

Na temelju članka 35.Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja KLASA:012-01/15-01/1, URBROJ: 2176.139-01-01-15 od 2.svibnja 2015.g. i na temelju javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama KLASA: 100-01/22-01/13, URBROJ: 2176-135-01-01-22-3 od 27.07.2022.g. za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto: likvidator -blagajnik(m/ž) u Centru za socijalnu skrb Petrinja, ravnateljica Centra donosi

O D L U K U
o izboru kandidata

I

Izabrana je kandidatkinja Suzana Cerjak na radno mjesto likvidatora-blaganika(m/ž) na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Petrinja.

II

S izabranom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme nakon čega istoj započinje radni odnos.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica:
Marija Čihor Abramović, prof.

ODLUKA likvidator blagajnik (pdf)

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja i članka 24.Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), ravnateljica Centra raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:
likvidator – blagajnik (m/ž)– 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • SSS-ekonomskog smjera
 • 12 mjeseci radnog iskustva
 • nepostojanje zapreka iz čl.261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22)

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu( preslika osobne iskaznice, domovnice..)
 • dokaz o stručnoj spremi(preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju)
 • dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO)
 • uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH br.121/17) uz prijavu na natječaj dužni su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl.102.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na Web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Petrinja, Turkulinova 35, 44250 Petrinja uz naznaku „ za javni natječaj “.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. S kandidatima koji ispunjavanju uvjete iz natječaja , prije izbora , obavit će se razgovor.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Petrinja (www.czss-petrinja.hr )

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe(EU)2016./679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Centar za socijalnu skrb Petrinja

Natjecaj-likvidator-blagajnik (pdf)

 

Vezano za natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto: voditelj računovodstva-1 izvršitelj/ica objavljen u Narodnim novinama 65/22 od 8.lipnja 2022.g.izvješćujemo vas da će se testiranje znanja i sposobnosti održati 28.lipnja 2022.g. u 9,00 sati u Centru za socijalnu skrb Petrinja, Turkulinova 35, Petrinja.

Provjera znanja biti će iz slijedećih izvora:

 1. Zakon o proračunu(NN 144/21)
 2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16,3/18 i 126/19)
 3. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22)
 4. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)
 5. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22)
 6. Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18)
 7. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16,106/18, 121/19, 32,20 i 138/20)
 8. Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01 i 39/09)

Nepristupanje provjeri znanja i sposobnosti smatrati će se odustankom od podnesene prijave na natječaj.