Na temelju članka 55.Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17), čl.215.Zakona o socijalnoj skrbi (NN157/13,152/14,99/15,52/16.16/17 i 130/17), čl.35. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja i Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi od 6.srpnja 2020.g., ravnateljica Centra objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme- 12 mjeseci-mjera za stjecanje prvog radnog iskustva- pripravništvo za zvanje:
diplomirani socijalni radnik(m/ž)– 1 izvršitelj/ica

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – pripravnik – dipl soc radnik-ca (pdf)

Ne temelju odredbe članka 40. i članka. 41. Zakona o ustanovama( NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), odredbe članka 133.stavak 2.Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), odredbe članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja KLASA:012-01/15-01/1, URBROJ:2176-139-01-01-15 i Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici od 2.rujna 2020.g., Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Petrinja, raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Petrinja

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • nepostojanje zapreka iz članka 213.stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi( Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17, 98/19 i 64/20)

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Petrinja uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o ranom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobođenju od obveze polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH br.121/17) uz prijavu na natječaj dužni su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl.102.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na Web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Centar za socijalnu skrb Petrinja, A. Turkulina 35, s naznakom „ Javni natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“, u roku od osam dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama i mrežnoj stranici Centra za socijalnu skrb Petrinja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)