Ne temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Petrinja donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Poništava se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto diplomirani pravnik (m/ž)-1 izvršitelj/ica u Centru za socijalnu skrb Petrinja,Klasa: 100-01/21-01/19,Urbroj: 2176-135-01-01 od 6.10.2021. ,objavljen dana 8.10.2021. u Narodnim novinama br. 109/2021 i na web stranici odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Petrinja, te na web stranici odnosno oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Petrinja .

Centar za socijalnu skrb Petrinja

Odluka o ponistenju javnog natjecaja – dipl pravnik-ca (pdf)

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja i članka 24.Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), ravnateljica Centra raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

psiholog (m/ž) – 1 izvršitelj/ca  

 

 Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • nepostojanje zapreka iz čl.213 stavka 1.Zakona o socijalnoj skrbi   (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu( preslika osobne iskaznice, domovnice..)
 • dokaz o stručnoj spremi(preslika diplome)
 • dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ( preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH br.121/17) uz prijavu na natječaj dužni su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl.102.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na Web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Petrinja, Turkulinova 35, 44250 Petrinja uz naznaku „ za javni natječaj “.

Nepotpune  i nepravovremene prijave neće se razmatrati. S  kandidatima koji ispunjavanju uvjete iz natječaja , prije izbora , obavit će se razgovor.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Petrinja (www.czss-petrinja.hr )

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe(EU)2016./679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Centar za socijalnu skrb Petrinja

 

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj psiholog (pdf)