Prava koja osoba može ostvariti po Zakonu o socijalnoj skrbi:

  • zajamčena minimalna naknada
  • naknada za troškove stanovanja
  • pravo na troškove ogrjeva
  • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
  • jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem
  • osobna invalidnina
  • doplatak za pomoć i njegu
  • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
  • naknada do zaposlenja