Centar za socijalnu skrb Petrinja – Financijsko izvješće proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2020. g.:

Godisnje Financijsko izvjesce za 2020 godinu (xls)

Biljeske uz Godisnje Financijsko izvjesce za 2020 godinu (pdf)

Potvrda FINA (pdf)

Produzenje roka predaje (pdf)

Referentna stranica (pdf)