Klasa: 080-02/16-01/1
Urudžbeni broj: 2176-135-01-01-16-1

Ne temelju odredbe članka 40. i članka. 41. Zakona o ustanovama( NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), odredbe članka 133.stavak 2.Zakona o socijalnoj skrbi ( NN  157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) i odredbe članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja KLASA:012-01/15-01/1, URBROJ:2176-139-01-01-15, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Petrinja, na temelju odluke donesene na sjednici održanoj 17.kolovoza 2016.godine, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za socijalnu skrb Petrinja

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • nepostojanje zapreka iz članka 213.stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi( Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)

Ravnatelja/icu  imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Petrinja uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o ranom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobođenju od obveze polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Centar za socijalnu skrb Petrinja, A. Turkulina 35, s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“, u roku od osam dana od objave  ovog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

 

Centar za socijalnu skrb Petrinja

Natjecaj za izbor ravnatelja-ice (pdf)