CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/60, URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od  2. travnja 2012. g. Centar za socijalnu skrb Petrinja pokriva područje grada Petrinje i pripadajućih naselja.

Centar_Petrinja_web

Petrinja se nalazi na ušću Petrinjčice u Kupu, oko 13 km od Siska i oko 60 km JI od Zagreba. Najveći je grad na području Banovine i pripada Sisačko – moslavačkoj županiji. Površina grada Petrinje je 41,64 km2, a grad s naseljima ima površinu 380,65 km2. Prema zadnjem popisu 2011. g. područje grada Petrinje ima 24.671 stanovnika od kojih 70% živi u samoj Petrinji i prigradskom naselju Mošćenica. Gradu upravno pripadaju još 53 manja seoska naselja među kojima se veličinom izdvajaju: Hrastovica, Mala Gorica i Nova Drenčina. Sjedište Centra je u Petrinji, Turkulinova 35.

NAŠA VIZIJA:

Poboljšati kvalitetu života u zajednici pružanjem socijalnih pomoći i usluga uz poticanje  korisnika na suradnju i uvažavanje s ciljem stvaranja aktivnih  sudionika društva.

NAŠA MISIJA:

Brinuti o potrebama građana u socijalnoj skrbi uz  permanentno povećanje razine stručnog i profesionalnog rada s osobitim naglaskom na dobrobit naših korisnika.