Temeljem članka 133. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/16, 99/15 i 52/16), članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Petrinja na svojoj trećoj sjednici održanoj dana 28. rujna 2016. godine, donosi

O D L U K U
o izboru ravnatelja Centra za socijalnu skrb Petrinja

I

Marija Čihor Abramović, prof. defektolog, s prebivalištem u Sisku, Andrije Kačića Miošića 11, izabrana je za ravnatelja Centra za socijalnu skrb Petrinja.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Marin Čakarić, prof.

Odluka – izbor ravnatelja (pdf)