Temeljem članka 133. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/16, 99/15 i 52/16), članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja i Odluke Ministrice socijalne politike i mladih KLASA: 550-06/16-04/50 URBROJ: 519-06-2/7-16-2 od 07. listopada 2016. godine, o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izboru ravnatelja Centra za socijalnu skrb Petrinja, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Petrinja na svojoj četvrtoj sjednici održanoj dana 21. listopada 2016. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju ravnatelja Centra za socijalnu skrb Petrinja

I

Marija Čihor Abramović, prof. defektolog, OIB 91050484102, rođena 17. ožujka 1968. godine, s prebivalištem u Sisku, Andrije Kačića Miošića 11, imenuje se ravnateljem Centra za socijalnu skrb Petrinja na mandat od četiri godine

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 26. listopada 2016. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Marija Čihor Abramović, prof. defektolog, podnijela je dana 01. rujna 2016. godine prijavu na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Petrinja, objavljen u Narodnim novinama, Večernjem listu, na Web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Web stranicama i oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Petrinja od dana 24. kolovoza 2016. godine.
Odlukom Upravnog vijeća Centra od 28. rujna 2016. godine Marija Čihor Abramović, prof. defektolog, izabrana je za ravnatelja Centra za socijalnu skrb Petrinja.
Ministrica socijalne politike i mladih donijela je dana 07. listopada 2016. godine Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izboru ravnatelja Centra za socijalnu skrb Petrinja.
Obzirom da su time ispunjeni svi propisani uvjeti iz natječaja za imenovanje ravnatelja Centra, temeljem članka 133. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Petrinja, donijelo je odluku kao u izreci.

Odluka – imenovanje ravnatelja (pdf)