Poziv na dostavu ponuda – Usluga čišćenja poslovnog prostora Centra za socijalnu skrb Petrinja:

Poziv na dostavu ponuda – usluga ciscenja (pdf)

Troskovnik – usluga ciscenja (pdf)

Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta (pdf)

Izjava o nekaznjavanju (pdf)

Izjava ponuditelja (pdf)

Ponudbeni list – usluga ciscenja (pdf)