Poziv na dostavu ponuda – uslugu zaštite zaposlenika i poslovnog prostora CZSS – a Petrinja:

Poziv za dostavu ponuda usluga zastite (pdf)

Troskovnik zastita (pdf)

Ponudbeni list (pdf)

Izjava o nekaznjavanju (pdf)

Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta (pdf)

Izjava ponuditelja (pdf)